Aktivovať kód akcie 125.373
Hlavná strana
/
Reklamačný poriadok
Späť

 Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok platí pre nákup i internetovom obchode dostupnom z internetovej adresy/URL): https://blancheporte.sk/ (ďalej len „internetový obchod“) prevádzkovanom spoločnosťou PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638. IČ: 25629662 DIČ:CZ25629662, ČSOB, a.s. Hradec Králové - č. ú.: 111124495/0300 (ďalej len „predávajúci“).  1 

 

  • 1.   Základné ustanovenia 

1.1. Tento reklamačný poriadok je nedielnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a popisuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

1.2. V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa v rámci zákonnej lehoty reklamácie riadi zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ako i týmto Reklamačným poriadkom. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle príslušných právnych predpisov sa práva zo zodpovednosti za chyby riadia zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení.

1.3. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

1.4. Prevzatie tovaru od kupujúceho – spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. od dopravcu. Prevzatie tovaru od kupujúceho – podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi.

1.5.Ako doklad o záruke ( záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou – záručný list. Záručný list obsahuje všetky zákonné náležitosti.

 

  •  2.  Dĺžka záruky 

2.1. Záručná doba začína zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2. V prípade kupujúceho – spotrebiteľa je zákonná záručná doba 24 mesiacov a plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, na ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. 

 

  • 3  Záručné podmienky

3.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predmet kúpy je kupujúcemu odovzdaný predávajúcim v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dohodnuté, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zrejmý zo zmluvy, inak pre účel obvyklý.

3.2. Kupujúci je povinný vec podľa možnosti prezrieť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody veci a presvedčiť sa o ich vlastnostiach a množstve.

3.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu vzhľadom k porušeniu obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

3.4. Miestom na uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. Reklamáciu možno ďalej uplatniť u predávajúceho a na e-mailovej adrese [email protected].

3.5. Kupujúci – spotrebiteľ môže zaslať chybný tovar na reklamáciu na adresu predávajúceho. Na zásielke by malo byť viditeľne uvedené „REKLAMÁCIA“, ID číslo reklamácie pridelené pri vyplnení reklamácie online (ak je služba ponúkaná) a spiatočná adresa zákazníka. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a tiež odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu.

 

  •  4  Spôsob vybavenia reklamácie 

4.1. Kupujúci – spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva v závislosti na tom, či chyba znamená podstatné či nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy:

  • ak ide o chybu, ktorá je podstatným porušením zmluvy, má kupujúci – právo na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie chyby opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Prevedenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, čo však neplatí v prípade, ak kupujúci žiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako nemožná. Ak neodstráni predávajúci chyby v primeranej lehote alebo ak neoznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy.  
  • ak ide o chybu, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy neodstúpi, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak neodstráni predávajúci chybu veci včas alebo chybu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Prevedenú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.  

4.2. Ak kupujúci neuplatní chybu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

4.3. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občianskeho zákonníka, môže kupujúci požadovať i dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčastí veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčastí.Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčastí má kupujúci i v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu nedostatkov. V takom prípade má kupujúci i právo odstúpiť od zmluvy.Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčastí alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb,vymeniť jej súčastí alebo vec opraviť, ako i v prípade, ak predávajúci nedohodne nápravu v primeranej dobe alebo ak by dohodnutie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.  

4.4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vykoná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní možno po uplatnení reklamácie predlžiť po dohode so spotrebiteľom – také predlženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo na neprimerané dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

 4.5. Predávajúci vydá kupujúcemu – spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom po prijatí reklamácie, ďalej predávajúci vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 4.6. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov týkajúcich sa tohto odstúpenia.

 4.7. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znovu od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

 4.8. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vykonaní reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

 4.9. Práva a povinnosti vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim na základe kúpnej zmluvy sa riadia českým právom.

 

  •  5 Záverečné ustanovenie

 5.1 Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 1. januára 2015


Smazat
Prihlásenie
Registrovať
Zabudnuté heslo
Zabudnuté heslo