Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií tu.

Rozumiem
- +

Aktuálne >>

Aktivovať kód akcie 125.366

SPÄŤ Hlavná strana
/
/
Súťaž Canon - pravidlá

Úplné pravidlá marketingovej akcie „Staňte sa kapitánom módnej extraligy“ 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel marketingovej akcie „Staňte sa kapitánom módnej extraligy“ (ďalej len „akcie“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom na území Českej a Slovenskej republiky. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. 

1. Organizátorom a usporiadateľom akcie je spoločnosť CEMOD - CZ s.r.o., Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638.(ďalej len „organizátor“ alebo „usporiadateľ“)  

2. Termín konania akcie 

Akcia je spoločná pre Českú aj Slovenskú republiku. Prebieha v  termíne od 25. 1. 2016 00:00:01 hod. do 31. 7. 2016 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „doba konania akcie“ a „miesto konania akcie“). Registráciu je možno uskutočniť od 25. 1. 2016 00:00:01 hod. do 31. 7. 2016 23:59:59 hod. 

3. Účasť 

Účastníkom akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom a adresou pre doručovanie na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, ktorá v dobe konania akcie úplne splní stanovené pravidlá tejto akcie (ďalej len „účastník“ alebo „účastník akcie“).  

4. Mechanika 

Princípom tejto akcie je registrovať sa, a následne pomocou nákupov Vašich známych/kamarátok/členov rodiny a iných osôb (ďalej len „tretie osoby“) nazbierať, čo najvyšší počet bodov. Body možno zbierať iba tak, že tretie osoby budú používať unikátny URL k vykonaniu svojich objednávok v e-shope organizátora. Registráciou sa rozumie riadne, správne a úplne vyplnenie registračného formulára na internetových stránkach www.blancheporte.cz/www.blancheporte.sk uskutočnených v dobe od 25. 1. 2016 00:00:01 hod. do 31. 7. 2016 23:59:59 hod. uvedením týchto údajov:

  • meno a priezvisko,
  • platná e-mailová adresa
  • základné údaje – adresa trvalého pobytu

Následne po uskutočnení registrácie dostane účastník e-mail, v ktorom bude potvrdenie vykonanej registrácie. Unikátny URL si účastník môže vygenerovať po vykonaní registrácie na svojej súťažnej stránke. Unikátnym URL sa rozumie jedinečný internetový odkaz, ktorý každý účastník dostane v rámci potvrdenia vykonanej registrácie, kde každý internetový odkaz je unikátny. Nákup, ktorý nebude uskutočnený cez unikátny URL nie je možné započítať do tejto akcie a účastník za neho body nezíska. Už uskutočnený nákup nie je možné spätne podradiť pod unikátny URL. Pre uskutočnenie nákupu cez unikátny URL je nutné uvedené URL otvoriť výhradne prostredníctvom presného znenia odkazu v rámci e-mailu alebo jeho skopírovaním do internetového prehliadača a následným otvorením a až potom je možné nákup uskutočniť. Tretie osoby, ktoré nákup uskutočnia cez unikátny URL získavajú automaticky možnosť využitia zľavy na ďalšiu objednávku:

a) v Českej republike

 - zľava 250,- Kč pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 1000,- Kč;

- zľava 500,- Kč pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 1.500,- Kč;

- zľava 750,- Kč pri  nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 2.000,- Kč;

b) v Slovenskej republike

- zľava 10 EUR pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 40 EUR;

- zľava 20 EUR pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 60 EUR;

- zľava 30 EUR pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 70 EUR. 

Vyhráva zákazník s najvyšším počtom bodov. Body účastník môže získať tak, že umožní prostredníctvom unikátneho URL vykonať objednávku tretím osobám. Účastník poskytne pomocou nižšie uvedených spôsobov unikátny URL a tretia osoba toto využije k uskutočneniu nákupu na e-shope organizátora. Hodnota objednávky sa rovná počtu získaných bodov – napríklad za objednávku vo výške 450,- Kč získa účastník 450 bodov. V prípade Slovenskej republiky, za každé 1Euro získa účastník 27 bodov. Počítajú sa iba body, resp. čiastky, za ktoré bol skutočne  nákup vykonaný, a nedošlo k odstúpeniu od zmluvy. Hodnotou objednávky a expedovanou hodnotou sa rozumie celkový súčet cien objednaného tovaru nezahrňujúci poštovné a balné. V prípade, že nedôjde k prevzatiu tovaru, alebo účastník alebo tretia osoba následne tovar vráti alebo od zmluvy odstúpi alebo iným spôsobom objednávku zruší, nedôjde k načítaniu súťažných bodov, resp. načítané body budú zmazané. Akonáhle cez účastníkov unikátny URL uskutoční tretia osoba nákup, účastníkovi zašle organizátor informatívny e-mail. Vykonanie objednávky cez tretie osoby je možno uskutočniť tak, že pokiaľ Váš známy/kamarátka/člen rodiny bude chcieť uskutočniť nákup cez Váš unikátny URL, môžete mu zaslať svoj unikátny URL a to  cez e-mail,  súkromnú správu sociálnej siete Facebook, alebo zdieľaním v rámci sociálnej siete Facebook alebo cez inú sociálnu sieť. Stav bodov môže každý účastník sledovať na svojej súťažnej stránke dostupnej po prihlásení na www.blancheporte.cz/www.blancheporte.sk. Na súťažnej stránke účastník najmä zistí celkový počet bodov, ktorý bude rozdelený na body overené a neoverené. Overenými bodmi sa rozumejú body za skutočne vykonané, nezrušené objednávky, pri ktorých  nedošlo k odstúpeniu od zmluvy. Neoverenými bodmi sa rozumejú body za objednávky, ktoré práve vznikli, jedná sa o body ukázané z dôvodu prehľadu o bodovom posune, kde je podľa nich na súťažnej stránke zobrazené zároveň poradie. E-shopom organizátora sa rozumie e-shop na internetových stránkach www.blancheporte.cz / www.blancheporte.sk .  

5. Vyhodnotenie akcie a ceny v akcii 

Na cenu v akcii vznikne účastníkovi nárok v prípade, keď splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, a zároveň získá najvyšší počet bodov v prvom, druhom alebo treťom poradí. Akcia trvá do 31. 7. 2016. V akcii sú nasledujúce ceny:

1. miesto - 1x fotoaparát CANON

2. a 3. miesto  - 2x poukážka na nákup tovaru

Cena za prvé miesto – fotoaparát CANON patrí účastníkovi, ktorý v dobe trvania súťaže získa najvyšší počet bodov. Viac informácií o cene nájdete na www.blancheporte.sk/súťaž-canon.
Hodnota ceny je 24.000,-Kč (slovami: dvadsaťštyritisíc korún českých)/resp. 900EUR (slovami: deväťsto eur). Organizátor akcie nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek škodu na výhre spôsobenú výhercom akcie po prevzatí ceny. 

Cena za druhé miesto - 1x poukážka na nákup v e-shope blancheporte.cz/sk vo výške 2.000,- Kč (slovami: dvetisíc korún českých)/resp.75 EUR (slovami: sedemdesiatpäť eur).Táto cena patrí účastníkovi, ktorý v dobe konania súťaže dosiahne ako druhý najvyšší počet bodov. Poukážka je platná počas dvoch mesiacov od jej vystavenia, časová platnosť poukážky nie je meniteľná ani v prípade, že výherca túto poukážku nevyužije.  

Cena za tretie miesto - 1x poukážka na nákup v e-shope blancheporte.cz/sk vo výške 1.000,- Kč (slovami: jedentisíc korún českých)/resp. 40 EUR (slovami: štyristo eur). Táto cena patrí účastníkovi, ktorý v dobe trvania súťaže dosiahne ako tretí najvyšší počet bodov. Poukážka je platná počas dvoch mesiacov od jej vystavenia, časová platnosť poukážky nie je meniteľná ani v prípade, že výherca túto poukážku nevyužije.

Výherca ceny bude informovaný o svojej výhre do 30. 9. 2016. S ohľadom na skutočnosť, že organizátor akcie má právo overiť si počet bodov, a zároveň skutočne vykonaných objednávok, prípadne neodstúpenia od objednávok v lehote 14 dní od prevzatia, bude výherca informovaný o tom, že vykonanie overenia bude trvať dlhší časový úsek a že ho usporiadateľ po jeho vykonaní kontaktuje a vyzve ho k vyzdvihnutiu výhry. Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu CEMOD – CZ s.r.o. písomne oznámi, prípadne mu bude výhra zaslaná na adresu oznámenú výhercom, poukážky na nákup tovaru budú zaslané poštou na adresu, ktorú výherca uviedol pri registrácii. V prípade, že výherca nebude mať funkčný e-mail alebo adresa nebude správna, výhra prepadá bez náhrady v prospech organizátora akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. Výhra tiež prepadá v prípade, že nedôjde k vyzdvihnutiu výhry vo vopred dohodnutom termíne. 

6. Všeobecné podmienky

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami tejto akcie nebudú do akcie zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že taká osoba aj napriek uvedenému získala nárok na cenu v akcii, cena nebude odovzdaná. Účastník akcie bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu ceny. Usporiadateľ, resp. organizátor so súhlasom usporiadateľa akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia podmienok akcie.  Účasťou v akcii prejavuje každý účastník akcie svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie. V akcii nerozdelené ceny prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek škody alebo ujmy, ktoré súťažiacim prípadne vznikli v súvislosti s účasťou  v akcii alebo v súvislosti s čerpaním cien. Účasť v súťaži ani ceny nie je možné vymáhať právnou cestou; ceny nemôžu byť poskytnuté alternatívne, napr. peňažnou formou. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá akcie alebo akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Taká zmena bude uskutočnená vždy formou písomných číslovaných dodatkov zverejnených na webe www.blancheporte.cz/sk. Účastník vykonaním registrácie s uvedením osobných údajov súhlasí so zaradením takto poskytnutých osobných údajov (ďalej len „údaje“) do databázy spoločnosti CEMOD - CZ s.r.o., Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „správca“), ako správca, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely, tj. ponúkanie produktov a služieb, informovaní o marketingových akciách, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitú, tj. do odvolania súhlasu. Berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov.  Účastníci akcie výslovne súhlasia s týmito pravidlami a s tým, že organizátor akcie je oprávnený použiť v súlade s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení, bezplatne meno, priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť zaobstarávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov akcie, a to počas 5 rokov od ukončenia akcie. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť účastníka, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že účastník dosiahol výsledok v akcii podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, bolo by toto konanie spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto akcie. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované ceny cenami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania cien, a to najmä v prípade, že ceny nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť oprávneným účastníkom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. Organizátor akcie nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.  V prípade rozporu medzi pravidlami akcie alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel akcie platí znenie týchto úplných pravidiel akcie. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami akcie. Úplné pravidlá akcie sú k dispozici na www.blancheporte.cz , www.blancheporte.sk.Účastník rovnako berie na vedomie, že z uvedeného príjmu je povinný uhradiť odvod na zdravotné poistenie v zmysle platných právnych predpisov.

7. Údaje o výhercovi poskytne CEMOD – CZ s.r.o. na základe písomnej žiadosti odo dňa 14. 9. 2016 CEMOD - CZ s.r.o. si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercov telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.  

V Pardubiciach dňa 25. 1. 2016   


Prihlásenie
Registrovať
Zabudnuté heslo
Zabudnuté heslo
X
X