Aktivovať kód akcie 125.401
Hlavná strana
/
Obchodné podmienky
Späť

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonaní nákupu produktov elektronicky v internetovom obchode, na internetových stránkach www.blancheporte.sk (ďalej len "internetový obchod"), pri vykonaní nákupu produktov písomne ​​na základe doručeného katalógu (ďalej len "katalóg") a / alebo vykonaní nákupu telefonicky prostredníctvom telefónnej linky 02/ 32 101 010 (ďalej len "telefónna linka"), všetko prevádzkované spoločnosťou PackWay s.r.o, so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapísanom v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Hradci Králové, odd. C, vložka 13638. IČO: 256 29 662 DIČ: CZ25629662, bežný účet vedený v ČSOB, a.s. Hradec Králové - č. Ú. 111124495/0300.

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občansky zákonník") obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu, katalógu alebo telefónnej linky, kedy na jednej strane je spoločnosť PackWay s.r.o. ako predávajúci (ďalej len "predávajúci") a fyzická alebo právnická osoba na druhej strane ako kupujúci (ďalej len "kupujúci") a kedy je predmetom kúpa predávaného tovaru.

1.3. Osoba uzatvárajúca kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, je spotrebiteľom (ďalej len "spotrebiteľ").

1.4. Predávajúci je prevádzkovateľom internetových stránok na adrese: www.blancheporte.sk (ďalej len "webová stránka").

1.5. Kupujúcim môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, kupujúci je povinný sa s týmito podmienkami riadne oboznámiť a v prípade, že čomukoľvek nerozumie, opýtať sa na význam predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov.

1.7. Kontakty na predávajúceho sú dostupné na webovej stránke v sekcii "O nás" v záložke "kontakty".

1.8. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Predávajúci v tejto súvislosti zašle oznámenie o zmene obchodných podmienok kupujúcemu na e-mailovú adresu, resp. iný kontakt kupujúceho a zverejní nové znenie obchodných podmienok aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nového znenia obchodných podmienok na webovej stránke. Kupujúci je oprávnený z dôvodu zmeny obchodných podmienok odstúpiť od zmluvy, a to do 21 dní odo dňa doručenia oznámenia o chystanej zmene obchodných podmienok na e-mailovú adresu kupujúceho. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy vzniknutej po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.9. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. mája 2018. 

 

2. Kúpna zmluva


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu, katalógu či telefónnej linky, pričom neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, s čím kupujúci vyjadruje súhlas odoslaním objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do úspešnej realizácie kúpy tovaru a zaplatení kúpnej ceny.

2.2. Spôsob uzatvorenia zmluvy je zásadne (i) písomný (katalóg), (ii) elektronický (internetový obchod) či (iii) telefonický (telefónna linka) - vždy prostriedky komunikácie na diaľku.

2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.

2.4. Kúpna zmluva vzniká v okamihu, keď je riadne vyplnená, potvrdená a kupujúcim objednávka vykonaná (ďalej len "objednávka"). Objednávka bude následne  potvrdená zo strany predávajúceho.

2.5. Objednávkový formulár obsahuje nasledujúce informácie:

2.5.1. Internetový obchod: prehľad objednávaného tovaru, katalógové číslo tovaru, údaj o dostupnosti tovaru, množstvo, položkovú cenu, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaje o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie, kód akcie, zľavový poukaz, celková cena, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia.

2.5.2. Telefónna linka: katalógové číslo tovaru, množstvo, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaj o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie, kód akcie, zľavový poukaz, celkovú cenu, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia a e-mail.

2.5.3. Katalóg: prehľad objednávaného tovaru, katalógové číslo tovaru, údaj o dostupnosti tovaru, množstvo, položkovú cenu, celkovú cenu, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, údaje o extra záruke, údaj o dobrovoľných príspevkoch na verejnoprospešné akcie , kód akcie, zľavový poukaz, celkovú cenu, spôsob a cenu prepravy, spôsob a cenu platby, meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, telefón, zákaznícke číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu a voliteľne dátum narodenia, údaj o účasti na akcii, údaj o požiadavke na registráciu do zákazníckeho účtu.

2.6. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

2.7. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok doručiť tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2.8. Postup, resp. kroky vedúce k uzavretiu kúpnej zmluvy sú nasledovné:

2.8.1. Internetový obchod: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo, následne prejde do košíka, kde skontroluje, že je nákup úplný, po potvrdení vyplní údaje o doprave a platbe, potom vyplní svoje údaje a má možnosť sa navyše dobrovoľne zaregistrovať do zákazníckeho účtu, zúčastniť sa súťaže či akcie a / alebo vyplniť kód akcie či zľavového voucheru, následne skontroluje prehľad objednávky - tu sa môže vrátiť na opravu ľubovoľného údaju, pričom po potvrdení a kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou plaby“ sa objednávka nevratne odošle. Ak je objednávka riadne zaevidovaná kupujúcemu bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o odoslaní objednávky. Následne (približne do dvoch dní) kupujúcemu dorazí potvrdenie objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá odoslaním objednávky s povinnosťou platby. Tento e-mail obsahuje úplné znenie kúpnej zmluvy vrátane znenia týchto obchodných podmienok.

2.8.2. Telefónna linka: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo z katalógu. Svoju objednávku oznámi operátorovi, ktorý vykoná objednanie tovaru spolu so zákazníkom vrátane spôsobu dopravy doručenia zásielky. Následne zákazníkovi príde e-mailom potvrdenie objednávky (v prípade, že u zákazníka poznáme e-mail).

2.8.3. Katalóg: Kupujúci si zvolí tovar a množstvo z katalógu. Na priložený objednávací lístok vpíše vybraný tovar. Zvolí spôsob dopravy doručenia zásielky zaškrtnutím príslušného poľa. Objednávku odošle v priloženej zodpovedajúcej obálke. Po doručení je objednávka zavedená do systému a zákazník dostane potvrdzujúci e-mail (v prípade, že u zákazníka poznáme e-mail).

2.9. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa detailne zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť zoznámiť sa s nimi.

2.10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

2.11. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

2.12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

 

3. Tovar a cena

3.1. Webové stránky, resp. internetový obchod a katalóg obsahujú zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Cena tovaru je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.2. Za stanovených podmienok v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci účtovať kupujúcemu nad rámec ceny tovaru náklady na dodanie tovaru a prípadne poplatok za zvolený neštandardný spôsob úhrady.

3.3. Ponuka predaja tovaru a ceny tovaru v internetovom obchode a katalógu zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webových stránkach, resp. počas platnosti katalógu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok v rámci jednotlivých zľavových akcií. Zľavy jednotlivých akcií sa nedajú sčítať. Akékoľvek zľavy či akcie komunikované v rámci reklamných akcií spoločnosti nie je možné uplatniť na tovar s katalógovým číslom začínajúce písmenom C (sedemmiestne číslo komunikované pod cenu tovaru, napr .: C000144). Cena tohto tovaru sa nezapočítava do celkovej hodnoty objednávky pre získanie zľavy alebo výhodné ceny za poštovné.

3.4. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené v internetovom obchode a katalógu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných chýb v popise tovaru a neuzavretia kúpnej zmluvy v prípade zjavných chýb v popise tovaru.

3.5. Kúpna cena tovaru je dohodnutá v každej jednotlivej kúpnej zmluve s tým, že výška takejto kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v internetovom obchode / katalógu v čase odoslania objednávky kupujúcim.

3.6. Webové rozhranie internetového obchodu a každý príslušný katalóg obsahujú aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní internetovom obchode platia len v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.7. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy sú bežné, výškou základnej sadzby a kupujúci ich hradí sám.

3.8. Tovar je zabezpečený  v množstve zodpovedajúcom očakávaný dopyt a platí do vypredania zásob.

 

4. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť, extra záruka

4.1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodnom pre účel zrejmý z kúpnej zmluvy; inak pre účel obvyklý.

4.2. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými ustanoveniami Občanskeho zákonníka, a to najmä z ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 ž 2174 občanskeho zákonníka a týmito obchodnými podmienkami, resp. článkom 5. Reklamačný poriadok.

4.3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť práva z titulu záruky za akosť, teda uplatniť právo z vád tovaru,  ktoré sa vyskytnú u zakúpeného tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záruku za akosť je spotrebiteľ povinný uplatniť podľa článku 5. Reklamačný poriadok.

4.4. Kupujúci je oprávnený, ak zaškrtne v objednávke príslušné pole a uhradí cenu 1,5 €, uplatniť extra záruku. Extra záruka sa riadi týmito obchodnými podmienkami. Extra záruka je servis, ktorý Vám zaistí, že v prípade akéhokoľvek znehodnotenia tovaru počas prepravy Vám pri jeho výmene uhradíme dvojnásobok poštovného, balného a dobierkovného vo forme poukazu na zľavu z ďalšej objednávky. Pri využití poštovného zdarma získa zákazník poukaz v paušálnej hodnote 4,30 €. Extra záruku je možné uplatniť pri tovare, kde nedošlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.       

 

5. Reklamačný poriadok

5.1. Prevzatím tovaru kupujúcim - spotrebiteľom je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho, resp. prevzatia od dopravcu. Prevzatie tovaru kupujúcim - podnikateľom je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. 

5.2. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne písomnú formu záruky - záručný list. Záručný list obsahuje všetky zákonné náležitosti. 

5.3. Kupujúci je povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody veci a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. 

5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru bola neporušená a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

5.5. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. Reklamáciu je možné ďalej uplatniť u predávajúceho na e-mailovej adrese servis@blancheporte.sk alebo písomne ​​na adrese Dělnická 390, 532 36 Pardubice. 

5.6. Kupujúci - spotrebiteľ môže vadný tovar na reklamáciu zaslať na adresu predávajúceho. Na zásielke by malo byť viditeľne uvedené "REKLAMÁCIA", ID číslo reklamácie pridelené pri vyplnení reklamácie online (ak je služba ponúkaná) a spiatočná adresa zákazníka. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a takisto odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu. Zásielka by mala obsahovať podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä. spiatočná adresa a telefónne číslo). Odporúčame priložiť aj kópiu nákupného dokladu. 

5.7. Kupujúci - spotrebiteľ, má v závislosti od povahy vady tovaru  pri uplatnení zákonnej záruky za akosť tieto práva v závislosti na tom, či vada znamená podstatné či nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy: 

5.7.1. ak ide o vadu, ktorá je podstatným porušením zmluvy, má kupujúci - právo na odstránenie vady  dodaním novej veci bez vady  alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady  opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady  alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady . Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, čo však neplatí v prípade, že kupujúci žiadal opravu vady , ktorá sa ukáže ako neuskutočniteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady  neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. 

5.7.2. ak ide o vadu, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady  alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

5.8. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy neodstúpi, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady  môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

5.9. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. 

5.10. Ak kupujúci neuplatní včas vadu veci, stráca právo odstúpiť od zmluvy. 

5.11. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákonníka. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy vykonávanej predávajúcim,

b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je vec v  zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti ae) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí], môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom k povahe vady  neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.

5.12. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebné na odborné posúdenie vady . Reklamáciu vrátane odstránenia vady  predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 

5.13. Predávajúci vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom po prijatí reklamácie; ďalej predávajúci vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

5.14. Kupujúci - spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovaru a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady na veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

5.15. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba záruky za akosť, ak tu je, predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe. 

5.16. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. 

 

6. Cena tovaru a platobné podmienky

6.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom.
- v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke

- platba online prevodom (zabezpečuje platobná brána GoPay)

- platba online platobnou kartou (zabezpečuje platobná brána GoPay)

6.2. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. 

6.3. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

6.4. Zľava alebo šeky sa poskytujú v prípade, že bola cena uhradená a nebolo odstúpené od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote.  

 

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

7.1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

7.2. Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) dní. Uvedená lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovar, lehota sa počíta odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu na adresu servis@blancheporte.sk, alebo písomne ​​na adresu uvedenú v bode 1.1 oznámenia, že od kúpnej zmluvy odstupuje. 

7.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v §1837 občianskom zákonníku

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby,  ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorá bol upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatváranej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy. 

7.4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal, náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takom prípade spotrebiteľ. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a tovar nie je možné vzhľadom na jeho vlastnosti vrátiť prostredníctvom pošty, hradí náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

7.5. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti spotrebiteľovi predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie tovaru, v prípade, že v lehote 14 dní vracia spotrebiteľ späť všetok objednaný tovar vrátane darčekov alebo iných výhod), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. 

7.6. Vedľa vyššie spomínaného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame možnosť vrátenie tovaru na dobu 100 dní od prevzatia tovaru. Zmluvu môžete zrušiť aj po uplynutí 14 dňovej lehoty na odstúpenie tým, že nám tovar vrátite do 100 dní od prevzatia (lehota začína dňom nasledujúcim po doručení tovaru), ak je tovar v pôvodnom obale, je úplny, nie je použitý alebo poškodený. Pre dodržanie lehoty postačí včasné odoslanie. Cena za túto službu je uvedená v košíku.

7.7. Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na dodanie tovaru v internetovom obchode ponúka, vráti predávajúci tieto náklady vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. 

7.8. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty takéhoto tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať vzhľadom na zistenie jeho funkčnosti a vlastnosti. 

7.9. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal predávajúcemu. Spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) použiť pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku obchodných podmienok "formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy", ktorého vzor je dostupný na e-shope predávajúceho tu. 

 

8. Preprava a dodanie tovaru

8.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. 

8.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

8.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

8.4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

8.5. Ceny balného a dopravy sú uvedené na stránkach tohto internetového obchodu a kupujúci je zároveň s nimi oboznámený pred konečným odoslaním objednávky. Prepravné a balné zodpovedá zvolenému spôsobu prepravy (Slovenská pošta - “Na adresu” alebo Slovenská pošta - “Balík na poštu“, GLS a Packeta.sk). Ak nezvolíte žiadny spôsob dodania, bude automaticky zvolený spôsob dodania prostredníctvom Slovenskej pošty – „Na adresu“.

8.6 Pri objednávkach v hodnote vyššej ako 70 € je poštovné a balné zdarma. Hodnotou je myslená cena tovaru po zľave bez poštovného a balného a bez príplatkov za extra služby.

8.7. Termín dodania je 14 dní, ak je tovar skladom. 

 

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu. 

9.2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním veci vybranému prepravcovi na prepravu do miesta určenia uvedenom v objednávke. 

9.3. Ochrana osobných údajov je podrobne upravená tu. 

9.4. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená v písomnej podobe, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte. Správa je doručená: 

9.4.1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom, 

9.4.2. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, 

9.4.3. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, 

9.4.4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel. 

9.5. Zadaním e-mailu kupujúci súhlasí s funkciou zabudnutý košík. Viac informácií tu.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak súvisiaci vzťah s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

10.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. 

10.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

10.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 10.5. Spotrebiteľ je oprávnený v prípade sporu riešiť tento spor prostredníctvom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona čč. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele , v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, +420 296 366 360. Internetová adresa subjektu zabezpečujúceho zmierlivé riešenie sporov je https://www.coi.cz/.

10.6 Orgánom dohľadu je Česká obchodná inšpekcia, kam môže spotrebiteľ podať sťažnosť. 


Smazat
Prihlásenie
Registrovať
Zabudnuté heslo
Zabudnuté heslo