Zákaznícky servis 02/32 10 10 11 (Po – Pia: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Spoločnosť PackWay si váži dôveru návštevníkov svojich internetových stránok, a preto venuje mimoriadnu pozornosť a najväčšie bezpečnostné štandardy tomu, aby chránila Vaše osobné údaje pred neoprávneným použitím. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť dotknutú osobu (subjekt) so spracovaním jej osobných údajov, ako aj s účelmi spracovania, rozsahom spracovania a dobou spracovania osobných údajov. Na tento dokument spoločnosť PackWay odkazuje na svojich internetových stránkach či v katalógu, ak pri akomkoľvek úkone dotknutej osoby dôjde k spracovaniu - v takom prípade sa dané spracovanie vždy riadi konkrétnym stanoveným účelom.

1. Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané na nasledujúce účely,  pri každej dotknutej osobe (subjekte) však iba na účely, pre ktoré existuje právny dôvod spracovania.

 1.1. Súťaže

Marketingové akcie, resp. súťaže sú akcie na vykonávanie priameho marketingu na propagáciu PackWay, vrátane zasielania informácií o ponuke PackWay, organizácií súťaží a pod. Podstata každej marketingovej akcie je podrobne vysvetlená v pravidlách k danej akcii s tým, že účelom spracovania osobných údajov je vedenie danej marketingovej akcie zahŕňajúcej zaradenie do databázy pre danú akciu, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, zasielanie súvisiacich informácií, a to všetkými prostriedkami vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby (subjektu).

 1.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Na účely realizácie objednávky dotknutej osoby spracúva spoločnosť PackWay osobné údaje tak, aby došlo k riadnemu plneniu uzavretej kúpnej zmluvy. Účel zahŕňa vybavenie objednávky, dodanie tovaru, prípadne následné reklamačné konanie, uplatnenie záruky či uplatnenie iných nárokov dotknute osoby, vymáhanie pohľadávok PackWay. Právnym základom spracovania je uzavretá kúpna zmluva.

 1.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Osobné údaje sú spracovávané z dôvodu vykonávaného zasielania informácií o novinkách, resp. zasielanie obchodných informácií všetkými spôsobmi s ponukou vlastných podobných produktov a služieb vrátane využitia možnosti zasielať obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami z titulu zákonnej výnimky podľa § 7 ods. 3 zákona čč. 480/2004 Zb. i niektorých službách informačnej spoločnosti vrátane zasielania prianí k narodeninám zákazníkom. Dotknutá osoba (Subjekt) berie na vedomie, že na tento účel dochádza k jednoduchej segmentácii (za účelom voľby zaslania tlačeného katalógu podľa predchádzajúcej aktivity). Právnym základom spracovania na tento účel je oprávnený záujem PackWay.

 1.4. Priamy marketing na žiadosť - špeciálne ponuky

Pokiaľ o to dotknutá osoba (subjekt) požiada a dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, PackWay a spoločnosti uvedené v článku 1 ako ďalší správcovia spracúvajú osobné údaje na účely vykonávania priameho marketingu v podobe zasielania informácií o novinkách, akciách PackWay a iných vybraných informáciách. Tento účel zahŕňa zaradenie do databázy pre vykonávanie priameho marketingu na žiadosť dotknutej osoby (subjektu), zasielanie katalógov, newsletterov, narodeninových želaní, listov, letákov, resp. obchodných oznámení všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov, a to s ponukou produktov PackWay a spoločností v skupine PackWay. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na tento účel dochádza k segmentácii a profilovaniu (za účelom voľby relevantných oznámení je užívaný osobný údaj dotknutej osoby - napr. vek, predošlá aktivita (nákup, účasť na akciách)).Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby (subjektu). 

 1.5. Užívateľský účet (registrácia)

Pokiaľ o to dotknutá osoba (subjekt) požiada, resp. ak vykoná registráciu, sú jeho osobné údaje spracované firmou PackWay za účelom vedenia používateľského účtu. Pravidlá vedenia používateľského účtu sú uvedené tu. Účel zahŕňa históriu všetkých objednávok, zasielanie obchodných oznámení vrátane elektronických prostriedkov, funkciu zabudnutého košíka, funkciu predvyplneného košíku. Dotknutá osoba (subjekt) berie na vedomie, že na tento účel dochádza k jednoduchej segmentácii (za účelom voľby zaslania tlačeného katalógu podľa predchádzajúcej aktivity).
Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby(subjektu).

1.6. Zabudnutý košík

Ak dotknutá osoba (subjekt) vyplní e-mail, avšak z technických či iných dôvodov nedokončí objednávku, avšak vyplní svoj e-mail, je mu rozpracovaná objednávka zaslaná e-mailom na dokončenie.
Právnym základom je súhlas v podobe vyplnenia e-mailu.

1.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Ak dotknutá osoba (subjekt) položí prostredníctvom call centra alebo internetového formulára  otázku, potom PackWay spracuje osobné údaje s cieľom vybavenia tejto otázky.
Právnym základom spracovania na tento účel je súhlas.

1.8. Ochrana práv PackWay

Pokiaľ dôjde k spracovaniu z dôvodu niektorého z uvedených účelov, potom PackWay zároveň spracováva potrebnú dokumentáciu na obranu proti nárokom dotknutej osoby (subjektu) alebo tretích osôb, na vymáhanie pohľadávok, na obranu pri kontrolných konaniach zo strany orgánu dohľadu, teda za účelom ochrany práv PackWay.
Právnym základom spracovania je oprávnený záujem PackWay.

 2. Kategórie osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby (subjektu) sú spracovávané vždy iba v nevyhnutnom rozsahu na daný účel.

 2.1. Súťaže

Za účelom marketingových akcií sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje(meno, priezvisko, titul, oslovenie, dátum narodenia, pohlavie), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), súťažný príspevok a údaj o účasti.  Pri výhercoch sa navyše spracováva: údaj o výhre, údaj o odovzdaní výhry a súťažné záznamy.

 2.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Za účelom realizácie objednávky a plnenia zmluvy sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (adresa, krajina, telefón, e-mail), údaj o zakúpenom tovare vrátane ceny, údaj o reklamáciách a uplatnenia iných práv, údaj o úhrade, pohlavie a číslo zákazníka.

 2.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Za účelom priameho marketingu vykonávaného voči zákazníkom sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, oslovenie, dátum narodenia, pohlavie), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), údaje o aktivite dotknutej osoby (subjektu) ( zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti, údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webe), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov - otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

 2.4. Priamy marketing na žiadosť - špeciálne ponuky

Za účelom priameho marketingu na žiadosť sú osobné údaje spracovávané v nasledovnom rozsahu: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o zakúpenom tovaru, údaje o aktivite dotknutej osoby (subjektu) (zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti , údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webu), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov - otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

 2.5. Užívateľský účet (registrácia)

Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu registračného formulára, povinnými údajmi sú: e-mail, meno, priezvisko, adresa, číslo popisné, mesto a PSČ; nepovinnými údajmi sú telefón, dátum narodenia, zákaznícke číslo, názov firmy, IČO a DIČ. Ďalej je spracovávaná história objednávok, údaje o aktivite dotknutej osoby (subjektu) (zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti, údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webu), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov - otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

 2.6. Zabudnutý košík

Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, zadaný tovar (druh, katalógové číslo, cena, veľkosť, farba), ID objednávky, dátum vytvorenia obsahu košíka, zákaznícke číslo.

 2.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Vaše osobné údaje sú spracovávané v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, otázka, e-mail, telefónne číslo, adresa. Pri call centre je nahrávka nahrávaná a uložená iba po dobu 14 dní, a to z dôvodu oprávneného záujmu PackWay na skvalitňovanie svojich služieb.

 2.8. Ochrana práv PackWay

Za účelom ochrany práv Packway sú osobné údaje spracovávané v rozsahu potrebnej dokumentácie.

 3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na daný účel.

 3.1. Marketingové akcie (súťaže)

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania marketingovej akcie, teda do odvolania súhlasu.

 3.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Vaše osobné údaje sú spracovávané počas vybavenia objednávky, dodania tovaru a prípadne na účely reklamačného konania, ďalej po dobu, po ktorú môžu byť uplatnené nároky kupujúceho alebo predávajúceho, najdlhšie po dobu troch rokov, čo je doba počas ktorej môžu byť nároky uplatnené. Po uplynutí troch rokov budú uchované len daňové doklady a súvisiace dokumenty na základe právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o daniach z príjmov.

 3.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Osobné údaje dotknutej osoby (subjektu) sú spracovávané po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem firmy PackWay, teda po dobu neurčitú, resp. do podania námietok proti priamemu marketingu zo strany dotknutej osoby (subjektu), na základe ktorých bude spracovanie ukončené.

 3.4. Priamy marketing vykonávaný na žiadosť - špeciálne ponuky

Osobné údaje dotknutej osoby (subjektu) sú spracovávané do odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby (subjektu).

 3.5. Užívateľský účet (registrácia)

Osobné údaje udelené pri registrácii sú spracovávané po dobu existencie užívateľského účtu, do jeho zrušenia podľa pravidiel uvedených tu.

 3.6. Zabudnutý košík

Údaje budú uchované iba po dobu dvoch týždňov, resp. do odvolania súhlasu.

 3.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Údaje budú uchované iba po dobu dvoch týždňov, resp. do odvolania súhlasu.

 3.8. Ochrana práv PackWay

Osobné údaje sú spracovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a oprávnených záujmov PackWay. Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracovávané po dobu, po ktorú môže byť prevedená kontrola orgánov dozoru, teda po dobu troch rokov.

 4. Odvolanie súhlasu

Súhlas, ktorý dotknutá osoba spoločnosti PackWay udelila, môže kedykoľvek odvolať na e-maile tu:
e-mail: [email protected]
alebo na adrese tu: Packway, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Príjem obchodných oznámení je možno tiež vylúčiť v každom jednotlivom "newsletteru".

Pokiaľ dôjde k odvolaniu súhlasu u spracovania, ktoré vykonáva viac správcov vedľa seba, je dotknutá osoba (subjekt) oprávnená súhlas odvolať voči každému prevádzkovateľovi (správcovi)zvlášť na kontaktných údajoch každého prevádzkovateľa (správcu) alebo voči všetkým prevádzkovateľom (správcom) na kontaktných údajoch ktoréhokoľvek prevádzkovateľa (správcu). Obdobne môže dotknutá osoba (subjekt) postupovať aj  pri uplatnení iných práv, námietok či žiadostí.

 5. Príjemcovia a spracovatelia

Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím osobám.
PackWay na spracovanie osobných údajov užíva sprostredkovateľa (spracovateľa) v podobe nasledujúcich dodávateľov: marketingovej spoločnosti, účtovnejspoločnosti, audítorskej spoločnosti, spoločnosti poskytujúcej právne služby, spoločnosti zaoberajúcej sa personalistikou a vzdelávaním, spoločnosti poskytujúcej IT služby, spoločnosti zaoberajúcej sa internetovým marketingom, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom webových a mobilných aplikácií a spoločnosti poskytujúcej softvér licenciu pre online komunikáciu.

 6. Uplatnenie námietok, sťažností a žiadostí o ukončenie spracovania

Žiadosti, námietky a sťažnosti dotknutej osoby (subjektu) ohľadne spracovania jej osobných údajov môže dotknutá osoba (subjekt) uplatniť na e-maile: [email protected] alebo na adrese tu: Packway, Dělnická 390, 532 36 Pardubice.
Dotknutá osoba (subjekt) má právo podať sťažnosť na dozorný orgán. Orgánom dozoru pre spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, sídliaci na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.

7. Hodnotenie tovaru – HEUREKA 

PackWay používa na zlepšovanie kvality služieb hodnotenie, ktoré zákazník môže dobrovoľne využiť, resp. ho môže odmietnuť, a to kliknutím na príslušný odkaz v e-maile. Sprostredkovateľom (spracovateľom) pre tento účel je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727. 

Informujeme Vás, že odoslaním objednávky v zmysle Všeobecných obchodných podmienok sa zapájate do programu "Overené zákazníkmi", ktorý pre PackWay vykonáva spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. ako prevádzkovateľ portálu Heureka.cz (ďalej len "Heureka" a program ďalej len "program Heureka"). Zapojenie do programu Heureka je dobrovoľné - dotknutá osoba (subjekt) ho môže odmietnuť na e-maile: [email protected] alebo zaškrtnutím poľa pred odoslaním objednávky. PackWay poveril Heureku, aby po odoslaní objednávky poslala e-mail, v ktorom môže zákazník vyplniť hodnotenie firmy PackWay a objednaného tovaru - len na tento účel PackWay HEUREKA odovzdá Vaše meno, priezvisko, e-mail a prehľad objednaného tovaru - Heureka následne po odoslaní e- mailu podľa zadania firmy PackWay všetky údaje likviduje, ibaže má k ich spracovaniu dobrovoľný súhlas dotknutého zákazníka. Súhlas na ďalšie spracovanie môže zákazník vyjadriť po rozkliku odkazu v zaslanom e-mailu s žiadosťou o odoslaní hodnotenia. Odoslaním hodnotenia umožňuje zákazník Heureke zverejnenie svojej prezývky, zakúpeného tovaru a hodnotenia a to na základe zvláštneho samostatného súhlasu podľa podmienok uvedených vo formulári. Heureka nie je oprávnená nakladať bez súhlasu zákazníka s jeho osobnými údajmi, preto sa zákazník môže rozhodnúť, či následne súhlas Heureka udelí alebo nie.

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy a takisto oprávnený záujem na skvalitňovanie služieb, pokiaľ k plneniu zmluvy nedôjde / zmluva je ukončená.
Rozsah použitých údajov je meno, príjemní, e-mail, prehľad objednaného tovaru a hodnotenia.
Doba uchovania hodnotenia pre tento účel je 12 mesiacov.
Viac informácií o spôsobe vykonávaného hodnotenia môžete nájsť tu.

 8. Cookies

PackWay používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti cookies.
Cookies sú malé textové súbory umiestnené do počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet.
Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnutie práce s cookies. Pre vypnutie je potrebné sa pozrieť do nápovedy prehliadača a postupovať podľa pokynov v pomocníkovi.
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje prostredníctvom nastavenia prehliadača kontrolovať väčšinu druhov cookies. Subjekt môže prehliadač nastaviť tak, aby ho informoval o prijatí cookies a môže sa rozhodnúť, či použitie cookies potvrdí alebo nie.
V nastavení prehliadača môže dotknutá osoba (subjekt) cookies zakázať. Ak dotknutá osoba (subjekt) cookies zakáže, je možné, že nebude môcť využiť všetky funkcie svojho internetového prehliadača a internetových stránok.
Cookies, ktoré sú už uložené, môže dotknutá osoba (subjekt) priebežne mazať zo svojho počítača.
Podrobné informácie o možnosti vymazať cookies, zakázať ich alebo ich priebežne blokovať nájde dotknutá osoba (subjekt) v návode na použitie svojho prehliadača.Viac informácií o cookies a spôsobe vypnutia nájde dotknutá osoba (subjekt) tiež tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/

9. Poučenie o právach subjektu 

Právo na prístup. Transparentné informácie, oznámenia a postupy pre výkon práv dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia, aby poskytol dotknutej osobe (subjektu) stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. O spracovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracovania) a urobil všetky oznámenia o spracovaní. Prevádzkovateľ (správca) dotknutej osobe (subjektu) informácie poskytne písomne ​​alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita je preukázaná inými spôsobmi, máte tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

Prevádzkovateľ (správca) neodmietne vyhovieť žiadosti dotknute osoby(subjektu)  pri výkone práv dotknute osoby (subjektu) (najmä práva na prístup), iba ak doloží, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby (subjektu), na ktorý sa príslušné údaje vzťahujú.

Subjekt má právo na to, aby mu správca poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správca bude subjekt o akomkoľvek takomto predĺžení informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak subjekt žiadosť podal v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak nepožaduje iný spôsob.

Ak prevádzkovateľ (správca) neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba (subjekt) požiadala, informuje dotknutú osobu (subjekt) bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení, o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a o možnosti žiadať o súdnu ochranu.

Zodpovedná osoba informuje dotknutú osobu (subjekt), že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, môže prevádzkovateľ (správca) buď:

a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov; alebo
b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Zjavnú  nedôvodnosť alebo nevhodnosť žiadosti dokladá správca.

Pokiaľ má prevádzkovateľ (správca) dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby (subjektu).

Informácie, ktoré majú byť dotknutej osobe (subjektu) poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracovaní. Ak sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

Dotknutá osoba (subjekt) má právo získať od prevádzkovateľa (správcu) potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účely spracovania;
b) kategória dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
d) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa (správcu) opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby (subjektu) alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby (subjektu);
h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu (subjekt).

Právo na opravu

Dotknutá osoba (Subjekt) má právo na to, aby prevádzkovateľ (správca) bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý"),

Dotknutá osoba (subjekt) má právo na to, aby prevádzkovateľ (správca) bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby (subjektu) týkajú, a prevádzkovateľ (správca) má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b) dotknutá osoba (subjekt) odvolá súhlas, na základe ktorého boli spracovávané údaje, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
c) dotknutá osoba (subjekt) vznesie námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného "práva namietať") a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;
d) osobné údaje boli spracované nezákonne;
e) osobné údaje  musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorý sa na správcu vzťahuje;
f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osôb do 16 rokov, u ktorej musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti.

Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba (subjekt) má právo na to, aby prevádzkovateľ (správca) obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a) ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ (správca) mohol presnosť osobných údajov overiť;
b) spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba (subjekt) odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Prevádzkovateľ (správca) už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba (subjekt) ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
d) ak dotknutá osoba (subjekt) vzniesla námietku proti spracovaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby (subjektu).

Oznamovacia povinnosť o oprave alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

Prevádzkovateľ (správca) oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo odstránenia osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ (správca) bude dotknutú osobu (subjekt) informovať o týchto príjemcoch, ak to bude požadovať.

 Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba (subjekt) má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytol prevádzkovateľovi (správcovi), v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi (správcovi), bez toho aby tomu prevádzkovateľ (správca), ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil.

 Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie má dotknutá osoba (subjekt) právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.Ak vznesie dotknutá osoba (subjekt) námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracúvané.

 Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Dotknutá osoba (subjekt) má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

 10. Definícia

Pojmy uvedené v tomto dokumente majú význam, ktorý zodpovedá nižšie uvedeným definíciám:

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo identifikovateľnej dotknutej osoby. Dotknutá osoba (subjekt) sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak možno dotknutú osobu  (subjekt)priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom.

Dotknutou osobou  (subjektom) je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané podľa týchto podmienok.

Zvláštnou kategóriou osobných údajov sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politické názory, o členstve v odboroch, o náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii dotknutej osoby. Prevádzkovateľ (správca) nikdy nevyžaduje údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov. Tieto nie sú spracovávané.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovaním osobných údajov systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získanie osobných údajov za účelom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií na ich okamžité alebo neskoršie spracovanie; uchovávaním osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracovávať; blokovaním osobných údajov je operácia alebo súbor operácií, ktorými sa na stanovenú dobu obmedzí spôsob alebo prostriedky spracovania osobných údajov, s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidácia osobných údajov znamená fyzické zničenie ich nosiča, ich fyzické vymazanie alebo ich trvalé vylúčenie z ďalších spracovania.

Prevádzkovateľom (správcom) je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň. Spracovaním osobných údajov môže prevádzkovateľ (správca) splnomocniť alebo poveriť sprostredkovateľa (spracovateľa).Účelom spracovania rozumieme dôvod, prečo prevádzkovateľ (správca) osobné údaje spracúva.

Rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie, napríklad meno a priezvisko.

Sprostredkovateľom (spracovateľom) je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (správcu).